Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Scheveningen

Post- en Telegraafdienst

De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat, met ingang van 19 dezer, te Scheveningen nabij de Visschershaven een bij-telegraafkantoor, aangeduid met den naam Scheveningen-Haven (verkort Sch) wordt gevestigd, hetwelk op werkdagen geopend zal zijn voor het aanbieden van telegrammen van 8 u. 40m. vm. tot 4.00 nm.
In dit bij-kantoor wordt, met ingang van denzelfden datum, bij wijze van proef, tevens een kuststation voor draadlooze telegraphie, tot het wisselen van telegrammen met schepen in zee voor het algemeen verkeer opengesteld op de volgende voorwaarden en bepalingen:

Het kuststation te Scheveningen Haven is aanvankelijk ingericht met eene werkingssfeer van 200 K.M., welk te zijnen tijd tot 350 K.M. zal worden uitgebreid. Het is dag en nacht open, en wordt aangeroepen met de verkorte benaming “Sch.”.

  1. De telegrammen, bestemd voor of afkomstig van schepen in zee, kunnen gesteld zijn in verstaanbare of in geheime taal, overeenkomstig de daaromtrent voor gewone telegrammen bestaande regelen; doch worden alleen aangenomen op risico van afzenders.
  2. De volgende bijzondere aanwijzingen worden niet toegelaten nl. voor, a. vooruitbetaald antwoord; b. telegraphische postwissels; c. betaalde collationneering; d. kennisgeving van ontvang; e. naseining; f. betaalde diensttelegrammen voor of van schepen in zee.
  3. Het adres van telegrammen, bestemd voor schepen in zee, moet den naam van den geadresseerde en de aanwijzing Scheveningen-Haven, alsmede de nationaliteit en den naam of het nummer van het schip bevatten, onder vermelding, zooveel mogelijk van de vermoedelijken datum, waarop het schip onder het bereik van het kuststation komen kan of de Nederlandsche kust passeeren zal.
  4. Bij telegrammen, afkomstig van schepen in zee, wordt de aanwijzing “Scheveningen-Haven” gevolgd door den naam van het schip, als plaats van afzending vermeld.
  5. Tijdens de proefneming worden voor de overbrenging van telegrammen per draadlooze telegraphie (Radiotelegraphie) tusschen het kuststation te Scheveningen-Haven en schepen in zee geen kosten in rekening gebracht.
  6. De kosten voor de overseining naar de plaats van bestemming van telegrammen afkomstig van schepen in zee, worden, volgens het bestaande telegraaftarief, van de geadresseerden geheven. Intusschen kan de afzender deze kosten voor zijne rekening nemen, indien de daarbij betrokken directiën van stoomvaartlijnen en reeders, kapiteins of commandanten van schepen zich vooraf tegenover het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie aansprakelijk gesteld hebben tot betaling der verschuldigde kosten.